FLASH SALEFLASH SALE
-20%
1 aastaks REGISTREERIMINE ja UUENDAMINE
tutvustusi ei saa kombineerida
21 Ülejäänud pakkide arv
Tere tulemast/ Tere päevast!

Parimad varude pakkumised 150st riigist

Üle 100 000 rahuloleva kasutaja

Pakub kuni 90% soodsamat kaupa alghinnast

Otsene kontakt müüjate ja hulgimüüjatega

Üldtingimused

Hulgimüüjate andmebaasi kasutamise üldtingimused Merkandi platvormil ja andmekaitse  www.merkandi.ee 

§ 1 Üldsätted
1. Poola veebiplatvormi www.merkandi.pl finantseerija on Inglismaal Rotherhamis asuv Merkandi Ltd ('Merkandi'), S63 5DB, Unit 4E, Enterprise Court.
2. Merkandi kaubamärgi ja kauplemisplatvormi omanikuks on Inglismaal registreeritud kaubamärk Merkandi Ltd ('Merkandi'), Unit 4E, Enterprise Court, Rotherham, S63 5DB, ettevõtte number: 09582404.
3. Suletud Merkandi platvormile juurdepääsu saamise ja selle kasutamise tingimuseks on andmebaasi tellimuse saatmine ja maksmine vastavalt punktile §2.
4. Tahteavaldused ja lepingud Merkandi vahendusel esitatakse/sõlmitakse otse ja ainult Euroopas asuvate konkreetsete klientide/hulgimüüjate vahel ning neid täidetakse väljaspool platvormi. Merkandi eesmärk on vaid kontaktide loomine ja ta ei ole müügilepingu pooleks.
5. Registreerimisel nõustub klient andmebaasi üldiste kasutustingimustega, samuti muudatustega üldtingimustes, millest teda teavitatakse.

§ 2 Registreerimine, andmebaasi tellimine ja tasumine
1. Klient saab Merkandis registreeruda, täites ja saates avalduse. Registreerimisel nõustub klient tellimuse eri- ja üldtingimustega. Liikmete registreerimine ja platvormi kasutamiseks volitamine toimub pärast makse laekumist.
2. Tellimuse sõlmimist puududuta nõudeid ei arvestata. Merkandi jätab endale õiguse juurdepääsutaotluse põhjuseta tagasi lükata või selle tühistada, eriti juhul kui:
a) registreerimisel esitati valeandmeid
b) tekivad kahtlused kliendi volituste ja seadusliku registreerimise ning platvormi kasutamise osas seoses ettevõtlusega, kui klient ei lahenda neid kahtlusi asjakohaste dokumentide viivitamatu esitamisega;
c) tekivad kahtlused kliendi usaldusväärsuse ja maksevõime osas;
d) klient on kahtlustatav ebaausas äris Merkandi platvormil või konkureerib Merkandi portaaliga;
e) Merkandi kasutustingimuste või üldtingimuste rikkumise korral.
3. Kui klient on füüsiline isik, peab ta olema täisealine ja teovõimeline.
4. Äriühing/füüsiline isik, kes soovib andmebaasidele juurdepääsu osta, tagab, et kogu registreerimise ajal esitatud teave on täielik ja tõene.
5. Andmebaasile juurdepääsu nõue ei ole võimalik, kuna Merkandi võib kliendi registreerimise ajal ja tellimise kehtimise ajal välistada, näiteks turvalisuse huvides ja põhjust esitamata.
6. Merkandi ei maksa platvormile juurdepääsu eest raha tagasi. Samuti ei ole võimalik müüa, edasi müüa, tasu eest või tasuta (mis tahes vormis või viisil) üle anda juurdepääsu Merkandi kauplemisplatvormile teisele üksusele või isikule kui see, kes oli algselt süsteemis registreeritud. Nende tingimuste rikkumise korral konto eemaldatakse.
7. Merkandis ei ole võimalik PREMIUM kontolt STANDARD kontole üle minna.
8. Tellimuse loomisel genereerib Merkandi süsteem automaatselt pro forma arve tellimuse kinnitamiseks. Arve koostatakse ainult kliendi poolt registreerimisel sisestatud andmete alusel.

§ 3 Juurdepääs, kasutajatunnus ja parool
1. Klient kohustub tagama kasutajanime ja parooli kaitse kolmandate isikute volitamata juurdepääsu eest. Eelkõige kohustub klient mitte avaldama seda teavet isikutele, kes ei ole kliendid § 2 tähenduses või kellel ei ole seda õigust klienda firma raames (laiendatud juurdepääsuõigusi).
2.Kui klient avastab või tal on põhjendatud kahtlus, et kasutajanime või parooli kasutatakse loata, tuleks sellest viivitamatult Merkandile teatada. Klient vastutab oma kasutajatunnuste volitamata kasutamise ja väärkasutamise eest, välja arvatud juhul, kui ta tõendab, et selle eest vastutab Merkandi
3. Juurdepääs platvormile võidakse blokeerida pärast kolmandat valet parooli sisestamist.

§ 4 Merkandi teenused
1. Merkandi pakub ostjatele erinevate toodete raames erinevat tüüpi teenuseid, mida reguleerivad tellimise tingimused või mille puhul sõlmitakse lisalepinguid.
2. Merkandil on õigus igal ajal muuta nii osutatavate teenuste pakkumist kui ka merkandi.ee veebisaidi funktsioone ja välimust.

§ 5 Kliendi kohustused
1. Klient kannab kõik kulud, mis tulenevad Internetiühendusest või selle muutmisest, avaliku võrgu kasutamise kulud ning platvormi kasutamiseks vajalike sidevahendite ostmise ja hooldamise kulud.
2. Iga Merkandi platvormi kasutav klient võtab edastatud andmebaasis olevate hulgimüüjatega ühendust omal kulul ja vastutusel. Merkandi ei vastuta mingil juhul tehingu tagajärgede või nende puudumise eest kliendi ja andmebaasis oleva hulgimüüja vahel.
3. Iga Merkandi andmebaasis olev hulgimüüjaks registreeritud Merkandi klient, kes avaldab kuulutuse merkandi.ee veebisaidil, kinnitab, et on tutvunud ja nõustub pakkumiste lisamise reeglitega: https://merkandi.ee/faq/mueuegipakkumiste-lisamise-reeglid/64 
4. Iga Merkandi klient, kes on registreeritud Merkandi andmebaasis hulgimüüjana ja avaldab kuulutuse merkandi.pl veebisaidil, kinnitab, et tema poolt pakutavad kaubad ei ole võltsitud ja pärinevad seaduslikest allikatest.
5. Iga klient vastutab kirjavahetuse eest teiste kasutajatega. Massiline sama või sarnase sisuga sõnumite, rämpsposti ja kõigi muude soovimatu suhtluse vormide kasutamine kontaktides kasutajatega on keelatud. Konto väärkasutamise korral võidakse kliendi konto blokeerida.

6. Ostjal on õigus esitada müüja kohta positiivne/neutraalne/negatiivne kommentaar 2 kuu jooksul pärast tehingu sõlmimist. Arvestatakse alates ostuarve väljastamisest müüja poolt. Iga sõlmitud tehingu kohta on võimalik esitada üks kommentaar. 
Vaidluse lahendamine müüja poolt ei ole samaväärne negatiivse kommentaari eemaldamisega. Müüja negatiivse kommentaari saab eemaldada ainult siis, kui ostja seda nõuab.

§ 6 Tahteavalduse, menetluse ja avalduse tegemine
1. Kõik kasutaja poolt tehtud tahteavaldused Merkandi veebiplatvormil, mis on edastatud teistele kasutajatele või nende poolt vastu võetud, samuti kõik äritegevused ja muud õigusliku tähendusega avaldused või toimingud on toimingud, mille eest vastutab ainult kasutaja ehk klient ise. Merkandi ei tegele selles suhtes ei enda nimel ega kolmanda isiku esindajana.
2. Merkandi ei vastuta käsutustoimingute eest kohustuste täitmise eesmärgil antud tehingu raames.

§ 7 Arve esitamine, tasumine
1.Kindlaksmääratud perioodi eest tasu saamise on nõutav sõltumata platvormi kasutamisest või Merkandi poolt seatud teenuse osutamise võimalikest lepingupiirangutest. See kehtib eriti teenuste osutamise piirangute kohta, mis võivad tuleneda kliendi tarkvara või tarnija tarkvara sobimatusest või eriseadetest. Teenuste osutamine ja juurdepääs Merkandi platvormile võib olla piiratud, eriti kui kasutajal viivitab liitumislepingu eest tasumisega.
2. Liige teatab, et nõustub saama Merkandilt arveid ja sellega seotud teavet e-posti teel, printimiseks sobivas PDF-vormingus originaalidena ning teeb kõik endast oleneva tagamaks, et Merkandil oleks alati ajakohane teave tema e-posti aadressi kohta temaga ühenduse võtmiseks. Merkandi väljastab nõudmisel arve, mis saadetakse faksi või posti teel.

§ 8 Andmete töötlemine, säilitamine ja edastamine
1. Taotluse saatmise ja Merkandi platvormil registreerimise hetkel nõustute kliendina oma isiku- ja äriandmete ning e-posti aadressi ja süsteemisiseses e-kirjavahetuse salvestamise ja töötlemisega juhul, kui need andmed on kogutud platvormiga seotud ärilisel eesmärgil, arhiveerimine on vajalik dokumentatsiooni ja turvalisuse otstarbel.
2. Merkandil on õigus kasutada teie andmeid ja e-posti aadressi järgmiselt:
a) ohallates neid Merkandi platvormil osutatavate teenuste raames.
b) arvete saatmiseks Merkandi andmebaasidele juurdepääsu eest ja teabe saatmiseks Merkandile ja Merkandilt liitumisperioodi jooksul ja vahetult pärast selle lõppemist kuni selle volitus tühistamiseni teie poolt.
c) edastamiseks selleks volitatud üksustele seadusjärgsete kohustuste raames;
d) edastamiseks kolmandatele isikutele - avalikele asutustele juhtudel, mis tuleneb Merkandi õigustatud huvidest, mis on seotud portaali kasutajate tegevusega. Klient väljendab võimalikku nõusolekut, aktsepteerides antud tingimusi ja kasutades Merkandi platvormi.

§ 9 Garantii välistamine
Merkandi vastutus kogu Merkandi portaali poolt esitatud teabe, tahteavalduste, kolmandate osapoolte vaheliste lepingute ning kaupu ja teenuseid puudutavate küsimuste eest on piiratud järgmiselt:
1. Merkandi ei vastuta üksikute klientide/hulgimüüjate vaheliste kokkulepete ega teabe avalikustamise eest.
2. Merkandi vastutus pakkuja poolt ostjale pakutavate kaupade ja teenuste eest on välistatud. Eelkõige ei võta Merkandi vastutust ostja või andmebaasis oleva hulgimüüja poolt esitatud andmete ja avalduste õigsuse ja täielikkuse, tarnitavate kaupade ja teenuste kvaliteedi ja sobivuse ning funktsionaalsuse eest, võimalike kolmandate isikute õiguste rikkumise eest kaupade ja teenuste tarnimisel ning klientide olemasolu, usaldusväärsuse ja maksevõime eest.
3. Merkandi ei saa täie kindlusega välistada, et isik, kes esineb ostja või hulgimüüjana Merkandi platvormi vahendusel esitatud või saadud tahteavaldustes, on tegelikult olemas. Seetõttu jääb antud tahteavalduse tõeline autor ebakindlaks. Pakkumise esitanud või vastu võtnud klient tegutseb lepingupoole olemasolu osas omal vastutusel.
4. Samuti ei saa Merkandi täie kindlusega välistada, et parool ei satu isiku kätte, kes ei ole volitatud kliendi poolt tahteavaldusi esitama. Seda riski kannab ainult klient. Merkandi vastutus volitamata vahendajana on välistatud, välja arvatud tahtliku tegevuse või ilmse hooletuse korral
5. Kõik andmebaasi puudutavad kaebused võetakse vastu 7 päeva jooksul alates andmebaasi kliendile kättesaadavaks tegemise kuupäevast. Kaebuse saab esitada üksnes andmebaasi ja selles sisalduvate kirjete (koos täielike andmetega) aegumise korral juhul, kui enam kui 3% aadressidest on aegunud. Me ei võta vastu kaebusi www.merkandi.ee olevate kaupade puudumise või ajutise kättesaamatuse ning telefoninumbrite ja e-posti aadresside kohta. Kaebuse esitamiseks saatke sõnum e-posti aadressil: info@merkandi.ee. Kaebused vaadatakse läbi 10 tööpäeva jooksul alates nende laekumisest. Kaebuse saamise päevaks loetakse kliendi poolt sõnumi saatmise kuupäeva.
6. Kõigil veebisaidil www.merkandi.ee avaldatud toodetel ja nende kirjeldustel on ainult informatiivne iseloom ja nad ei kujuta endast pakkumist tsiviilseadustiku tähenduses. Me ei taga ega võta endale vastutust veebisaidil merkandi.ee esitatud toodete kättesaadavuse eest. Jätame endale õiguse tõlkevigadele.

§ 10 Vastutuse välistamine
1. Merkandi ei vastuta selle eest, kui Merkandi platvorm on kliendile ajutiselt kättesaamatu, eriti hooldustööde tõttu, kui selle kättesaadavus ei ületa 5% aastas ühe kalendriaasta jooksul juhul, kui pikemad juurdepääsu katkestused ei ole põhjustatud tahtlikult või ilmse hooletuse tõttu.
2. Merkandi ei vastuta klientide poolt Merkandi veebisaitidel avaldatud teabe, nõuannete ja soovituste õigsuse ja/või täielikkuse ega hulgimüüjate, kes on toodud Merkandi andmebaasis, poolt edastatud teabe, nõuannete ja soovituste eest.
3. Merkandi ei vastuta eelkõige pakkumisega seotud veebilinkide sisalduse eest, nende sisu ja autorite eest ning ei vastuta sisu, tehingute ja selliste linkide kasutamisest tulenevate kahjude eest. 4. Merkandi ei vastuta mistahes kahjude eest, mis tulenevadb kasutatud tarkvara ja riistvara tõrgetest ja vigadest, eriti võrgu tehniliste vigade eest. Eelkõige ei vastuta Merkandi kahjude eest, mis tulenevad veebiühendusest või vigadeta Interneti-ühenduse, kasutatud tarkvara või riistvara puudumisest või lepinguliste teenuste puudulikust või ebapiisavast toimimisest tarkvara või Interneti-ühenduse tehniliste probleemide tõttu. See kehtib eriti teenuse piirangute korral, mis võivad tuleneda kliendi või tema teenusepakkuja tarkvara sobimatusest või konkreetsetest parameetritest.
5. Merkandi ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud ebaolulise lepingulise kohustuse tahtmatu rikkumise põhjusel. See kehtib ka ebaolulise kohustuse tahtmatu rikkumise kohta läbirääkimiste ajal ja tahtmatu käitumisega põhjustatud seadusjärgse vastutuse kohta.
6. Vastutuse korral, välja arvatud tahtlik tegevus, piirdub kahju hüvitamine tüüpiliste ja prognoositavate kahjudega ning igal juhul ainult keskmise kahju suuruseni.
7. Merkandi ei vastuta kolmandate osapoolte veebisaitide, eriti veebipoodide, millele suunavad Merkandi platvormilt otseseid või kaudseid lingid, kogu sisu eest.
8. Ülaltoodud vastutuse piirangud kehtivad ka seadusjärgsete esindajate, töötajate ja kolmandate isikute suhtes, keda Merkandi kasutab teenuste osutamiseks.
9. Merkandi rõhutab, et ostjad ja pakkujad saavad end kahjustuste vastu kindlustada.
10. Kõik sellel veebisaidil kasutatavad nimed ja kaubamärgid on nende vastavate omanike registreeritud kaubamäkideks ja neid on kasutatud ainult identifitseerimise eesmärgil.

§ 11 Kohtualluvus, kohaldatav õigus
1. Käesolevale tellimusele kohaldatakse Poola seadusi. ÜRO kaupade rahvusvahelise müügi konventsiooni kohaldamine on välistatud. Seoses lepinguosalistega on välistatud tarbija õiguste kaitse seaduse kohaldamine.
2. IInglismaa Rotherhami kohus on pädev kõigi lepingute ja tellimustega seotud vaidluste lahendamiseks, mis on sõlmitud andmebaasi kasutustingimuste alusel. Samuti on Merkandil õigus hagiavalduste esitamiseks kliendi asukohajärgsesse pädevasse kohtusse.

§ 12 Lõppsätted
1. Keelatud on üldtingimuste ja kliendi tellimuste lisamine.
2. Kui selle lepingu/tellimuse üksikud sätted on õiguslikult tervikuna või osaliselt kehtetud või kui kaotavad kehtivuse tulevikus, ei mõjuta see ülejäänud lepingu/ tellimuse kehtivust.
3. Lepinguosalised kohustuvad asendama õiguslikult kehtetu kirje seaduslikult kehtiva kirjega, mis on majanduslikult võimalikult sarnane tagajärjetule kirjele .

Tasuta INFOLEHT

Igapäevased teated Merkandi toodete ja uudiste kohta.